مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس تعلیمات دینی ( خرداد 1388 )

بانک سوالات : نمونه سوال امتحانی سوم راهنمایی : درس تعلیمات دینی

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

نسخه چاپی مطلب - کد مطلب :     2168      نشانی صفحه اصلی :

http://www.atcce.com/show.asp?id=2168


 

فایل های ضمیمه :

صفحه اول نمونه سوال درس تعلیمات دینی
سال سوم راهنمایی
امتحان نهایی
تاریخ برگزاری : 13/3/1388

صفحه اول نمونه سوال درس تعلیمات دینی
سال سوم راهنمایی
امتحان نهایی
تاریخ برگزاری : 13/3/1388

http://www.atcce.com/showfile.asp?AID=2168&FID=6915

صفحه دوم  نمونه سوال درس تعلیمات دینی
سال سوم راهنمایی
امتحان نهایی
تاریخ برگزاری : 13/3/1388

صفحه دوم نمونه سوال درس تعلیمات دینی
سال سوم راهنمایی
امتحان نهایی
تاریخ برگزاری : 13/3/1388

http://www.atcce.com/showfile.asp?AID=2168&FID=6916

پاسخنامه 
درس تعلیمات دینی
سال سوم راهنمایی( امتحان نهایی )
تاریخ برگزاری : 13/3/1388

پاسخنامه
درس تعلیمات دینی
سال سوم راهنمایی( امتحان نهایی )
تاریخ برگزاری : 13/3/1388

http://www.atcce.com/showfile.asp?AID=2168&FID=6943


پایان نسخه چاپی مطلب - کد مطلب :     2168      نشانی صفحه اصلی : http://www.atcce.com/show.asp?id=2168