مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 

    

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

مدارس راهنمایی و دبیرستان های علامه طباطبایی شهر تهران

  جستجوی پیشرفته

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 
 
 

     لیست لغات درس عربی پایه دوم دبیرستان رشته عمومی

تماس

 
 
         
 
 
مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 

   

  

در صورتیکه مایل هستید بصورت دوره ای اخبار، اطلاعیه ها، نمونه سوالات جدید، مطالب و مقالات علمی به email شما ارسال شود، مشخصات خود را وارد نمایید تا در سیستم خبرنامه مجتمع عضو شوید :

نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

 

 

 

 

 

 
لیست لغات درس عربی پایه دوم دبیرستان رشته عمومی
 

ردیف

کلمه

معنی

درس - پایه - رشته

1  

أَبَتِ

پدر من  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

2  

اِبتعَدَ

دوری جست ، جدا شد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

3  

اِبتَهَجَ

شادمان شد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

4  

أبعَدَ

دور کرد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

5  

اِتَّبَعَ

پیروی کرد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

6  

اِتَّقِ

تقوا پیشه کن  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

7  

اِتَّقی

تقوا پیشه کرد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

8  

أتی ( ِ )إتیاناً

آمد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

9  

أَحَبَّ

دوست داشت  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

10  

أَخرَجَ

بیرون کرد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

11  

أذَلَّ

ذلیل کرد ، خوار کرد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

12  

ارشاد

راستی و درستی ، راه درست  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

13  

أَرشَدَ

راهنمایی کرد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

14  

اِستَقَرَّ

استقرار یافت  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

15  

اِستَوی

برابر شد، مساوی شد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

16  

أَشعَلَ

روشن کرد، شعله ور ساخت  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

17  

اِعتَبَر

پند گرفت  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

18  

اِغتَذَر

عذر خواست  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

19  

اِغتَزَلَ

دست کشید ، کناره گیری کرد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

20  

اَفلحَ

رستگار شد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

21  

أقبَلَ علی

به ....روی آورد  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

22  

الإبِل

شتر  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

23  

الاِجتناب

دوری کردن  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

24  

الإجلال

شکوه ، جلال، بزرگداشت  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

25  

الأحمَر

سرخ  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

26  

الأخیار

برگزیده ، نیک  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

27  

الإرغام

در خاک افکند ، شکست دادن  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

28  

الأسبوع

هفته  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

29  

الأسر

اسارت  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

30  

الأغانی

آهنگ ، آواز ( منظور : آهنگ بی معنی و مفهوم )  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

31  

الأقفال

ج قفل  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

32  

الأقَلّ

کمتر  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

33  

الأقوَمُ

درست تر ، پایدار تر  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

34  

الأمّاره

بسیار امر کننده  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

35  

الآمال

ج الإمال ، امید و آرزو  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

36  

الأمانیّ

ج أمنیة ، آرزو  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

37  

الانتفاع

بهره بردن ، استفاده کردن  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

38  

الأُنوف

ج الأنف ، بینی  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

39  

الأکیاس

ج ، الکیس، کیسه ، همیان  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

40  

الباحث

محقق  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

41  

البدایة

آغاز و اول هر چیز  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

42  

البدر

ماه کامل، ماه شب چهاردهم  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

43  

البِدَع

ج بدعَة ، رسم نو در دین نهادن  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

44  

البَشاشَة

گشاده رویی  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

45  

البَطَل

دلاور، قهرمان  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

46  

البهجة

سرور ، شادمانی  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

47  

البؤساء

ج البائس ، بینوا  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

48  

التَحلی

آراسته شدن  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

49  

الترجمة

زندگی نامه ، ترجمه احوال  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

50  

التشاؤُم

بدبینی ، فال بد زدن  

عربی  دوم دبیرستان  عمومی

تعداد کلمات، بیش از 50 کلمه است. فقط 50 کلمه اول نشان داده شده اند.

مشاهده تمام کلمات

 

لغت نامه درسی
 

ویژه دانش آموزان طرح آموزش غیر حضوری و سیستم آموزش از راه دور

لیست لغات
 

فارسی


اول دبیرستان ، عمومی

پیش دانشگاهی ، عمومی

دوم دبیرستان ، عمومی

سوم دبیرستان ، عمومی

انگلیسی


اول دبیرستان ، عمومی

پیش دانشگاهی ، عمومی

دوم دبیرستان ، عمومی

سوم دبیرستان ، عمومی

عربی


اول دبیرستان ، عمومی

دوم دبیرستان ، عمومی

سوم دبیرستان ، عمومی

جستجوی لغت
 

کلمه

 در

جستجو در:

 کلمات معنی

 
 
جستجوی لغت بر اساس حروف الفبا
 

فارسی


 • اول دبیرستان ،حرف " ا"
 • اول دبیرستان ،حرف " ب"
 • اول دبیرستان ،حرف " پ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ت"
 • اول دبیرستان ،حرف " ج"
 • اول دبیرستان ،حرف " ح"
 • اول دبیرستان ،حرف " خ"
 • اول دبیرستان ،حرف " د"
 • اول دبیرستان ،حرف " ذ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ر"
 • اول دبیرستان ،حرف " ز"
 • اول دبیرستان ،حرف " س"
 • اول دبیرستان ،حرف " ش"
 • اول دبیرستان ،حرف " ص"
 • اول دبیرستان ،حرف " ط"
 • اول دبیرستان ،حرف " ع"
 • اول دبیرستان ،حرف " غ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ف"
 • اول دبیرستان ،حرف " ق"
 • اول دبیرستان ،حرف " گ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ل"
 • اول دبیرستان ،حرف " م"
 • اول دبیرستان ،حرف " ن"
 • اول دبیرستان ،حرف " ه"
 • اول دبیرستان ،حرف " و"
 • اول دبیرستان ،حرف " ک"
 • اول دبیرستان ،حرف " ی"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ا"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ب"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " پ"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ت"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ج"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " چ"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ح"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " خ"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " د"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ر"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ز"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " س"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ش"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ص"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ض"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ط"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ع"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " غ"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ف"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ق"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " گ"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ل"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " م"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ن"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ه"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " و"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ک"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " ی"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ا"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ب"
 • دوم دبیرستان ،حرف " پ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ت"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ج"
 • دوم دبیرستان ،حرف " چ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ح"
 • دوم دبیرستان ،حرف " خ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " د"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ذ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ر"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ز"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ژ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " س"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ش"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ص"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ض"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ط"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ع"
 • دوم دبیرستان ،حرف " غ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ف"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ق"
 • دوم دبیرستان ،حرف " گ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ل"
 • دوم دبیرستان ،حرف " م"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ن"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ه"
 • دوم دبیرستان ،حرف " و"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ک"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ی"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ا"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ب"
 • سوم دبیرستان ،حرف " پ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ت"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ث"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ج"
 • سوم دبیرستان ،حرف " چ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ح"
 • سوم دبیرستان ،حرف " خ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " د"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ر"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ز"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ژ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " س"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ش"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ص"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ض"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ط"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ع"
 • سوم دبیرستان ،حرف " غ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ف"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ق"
 • سوم دبیرستان ،حرف " گ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ل"
 • سوم دبیرستان ،حرف " م"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ن"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ه"
 • سوم دبیرستان ،حرف " و"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ک"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ی"
 • انگلیسی


 • اول دبیرستان ،حرف " A"
 • اول دبیرستان ،حرف " B"
 • اول دبیرستان ،حرف " C"
 • اول دبیرستان ،حرف " D"
 • اول دبیرستان ،حرف " E"
 • اول دبیرستان ،حرف " F"
 • اول دبیرستان ،حرف " G"
 • اول دبیرستان ،حرف " H"
 • اول دبیرستان ،حرف " I"
 • اول دبیرستان ،حرف " J"
 • اول دبیرستان ،حرف " K"
 • اول دبیرستان ،حرف " L"
 • اول دبیرستان ،حرف " M"
 • اول دبیرستان ،حرف " N"
 • اول دبیرستان ،حرف " O"
 • اول دبیرستان ،حرف " P"
 • اول دبیرستان ،حرف " Q"
 • اول دبیرستان ،حرف " R"
 • اول دبیرستان ،حرف " S"
 • اول دبیرستان ،حرف " T"
 • اول دبیرستان ،حرف " U"
 • اول دبیرستان ،حرف " V"
 • اول دبیرستان ،حرف " W"
 • اول دبیرستان ،حرف " Y"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " A"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " B"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " C"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " D"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " E"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " F"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " G"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " H"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " I"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " J"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " K"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " L"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " M"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " N"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " O"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " P"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " Q"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " R"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " S"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " T"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " U"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " V"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " W"
 • پیش دانشگاهی ،حرف " Y"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ("
 • دوم دبیرستان ،حرف " A"
 • دوم دبیرستان ،حرف " B"
 • دوم دبیرستان ،حرف " C"
 • دوم دبیرستان ،حرف " D"
 • دوم دبیرستان ،حرف " E"
 • دوم دبیرستان ،حرف " F"
 • دوم دبیرستان ،حرف " G"
 • دوم دبیرستان ،حرف " H"
 • دوم دبیرستان ،حرف " I"
 • دوم دبیرستان ،حرف " J"
 • دوم دبیرستان ،حرف " K"
 • دوم دبیرستان ،حرف " L"
 • دوم دبیرستان ،حرف " M"
 • دوم دبیرستان ،حرف " N"
 • دوم دبیرستان ،حرف " O"
 • دوم دبیرستان ،حرف " P"
 • دوم دبیرستان ،حرف " Q"
 • دوم دبیرستان ،حرف " R"
 • دوم دبیرستان ،حرف " S"
 • دوم دبیرستان ،حرف " T"
 • دوم دبیرستان ،حرف " U"
 • دوم دبیرستان ،حرف " V"
 • دوم دبیرستان ،حرف " W"
 • دوم دبیرستان ،حرف " Y"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ("
 • سوم دبیرستان ،حرف " A"
 • سوم دبیرستان ،حرف " B"
 • سوم دبیرستان ،حرف " C"
 • سوم دبیرستان ،حرف " D"
 • سوم دبیرستان ،حرف " E"
 • سوم دبیرستان ،حرف " F"
 • سوم دبیرستان ،حرف " G"
 • سوم دبیرستان ،حرف " H"
 • سوم دبیرستان ،حرف " I"
 • سوم دبیرستان ،حرف " J"
 • سوم دبیرستان ،حرف " K"
 • سوم دبیرستان ،حرف " L"
 • سوم دبیرستان ،حرف " M"
 • سوم دبیرستان ،حرف " N"
 • سوم دبیرستان ،حرف " O"
 • سوم دبیرستان ،حرف " P"
 • سوم دبیرستان ،حرف " Q"
 • سوم دبیرستان ،حرف " R"
 • سوم دبیرستان ،حرف " S"
 • سوم دبیرستان ،حرف " T"
 • سوم دبیرستان ،حرف " U"
 • سوم دبیرستان ،حرف " V"
 • سوم دبیرستان ،حرف " W"
 • سوم دبیرستان ،حرف " Y"
 • عربی


 • اول دبیرستان ،حرف " ا"
 • اول دبیرستان ،حرف " ب"
 • اول دبیرستان ،حرف " ت"
 • اول دبیرستان ،حرف " ث"
 • اول دبیرستان ،حرف " ج"
 • اول دبیرستان ،حرف " ح"
 • اول دبیرستان ،حرف " خ"
 • اول دبیرستان ،حرف " د"
 • اول دبیرستان ،حرف " ذ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ر"
 • اول دبیرستان ،حرف " ز"
 • اول دبیرستان ،حرف " س"
 • اول دبیرستان ،حرف " ش"
 • اول دبیرستان ،حرف " ص"
 • اول دبیرستان ،حرف " ض"
 • اول دبیرستان ،حرف " ط"
 • اول دبیرستان ،حرف " ظ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ع"
 • اول دبیرستان ،حرف " غ"
 • اول دبیرستان ،حرف " ف"
 • اول دبیرستان ،حرف " ق"
 • اول دبیرستان ،حرف " ل"
 • اول دبیرستان ،حرف " م"
 • اول دبیرستان ،حرف " ن"
 • اول دبیرستان ،حرف " ه"
 • اول دبیرستان ،حرف " و"
 • اول دبیرستان ،حرف " ک"
 • اول دبیرستان ،حرف " ی"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ا"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ب"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ت"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ث"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ج"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ح"
 • دوم دبیرستان ،حرف " خ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " د"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ذ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ر"
 • دوم دبیرستان ،حرف " س"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ش"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ص"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ض"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ط"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ظ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ع"
 • دوم دبیرستان ،حرف " غ"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ف"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ق"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ل"
 • دوم دبیرستان ،حرف " م"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ن"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ه"
 • دوم دبیرستان ،حرف " و"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ک"
 • دوم دبیرستان ،حرف " ی"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ا"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ب"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ت"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ث"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ج"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ح"
 • سوم دبیرستان ،حرف " خ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " د"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ذ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ر"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ز"
 • سوم دبیرستان ،حرف " س"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ش"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ص"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ض"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ط"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ظ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ع"
 • سوم دبیرستان ،حرف " غ"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ف"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ق"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ل"
 • سوم دبیرستان ،حرف " م"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ن"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ه"
 • سوم دبیرستان ،حرف " و"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ک"
 • سوم دبیرستان ،حرف " ی"
 •  

   

   

   

   

   
   
           

    تور مجازی و بازدید مجازی از مدارس علامه طباطبایی و فضای فیزیکی و امکانات سخت افزاری آنها  

  بانک سوالات و نمونه سوالات امتحانی

    ثبت نام آزمون ورودی مدارس علامه طباطبایی  
   
  ثبت نام در خبرنامه